Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Groepsactiviteiten Zaanstreek


Definities

 1. Groepsactiviteiten Zaanstreek: Groepsactiviteiten Zaanstreek, gevestigd te Zaandam onder KvK nr. 82450617.
 2. Klant: degene met wie Groepsactiviteiten Zaanstreek een overeenkomst is aangegaan.
 3. Partijen: Groepsactiviteiten Zaanstreek en klant samen.
 4. Consument: een klant die tevens een individu is en die als privépersoon handelt.

Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Groepsactiviteiten Zaanstreek.
 2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn
  overeengekomen.
 3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van
  de klant of van derden uitdrukkelijk uit.

Prijzen

 1. Alle prijzen die Groepsactiviteiten Zaanstreek hanteert zijn in euro’s, zijn exclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.
 2. Alle prijzen die Groepsactiviteiten Zaanstreek hanteert voor zijn producten of diensten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan Groepsactiviteiten Zaanstreek te allen tijde wijzigen.
 3. De prijs met betrekking tot een dienstverlening wordt door Groepsactiviteiten Zaanstreek vastgesteld op grond van de werkelijk bestede uren.
 4. De prijs wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Groepsactiviteiten Zaanstreek, geldend voor de periode waarin hij de werkzaamheden verricht, tenzij een afwijkend uurtarief is overeengekomen.
 5. Indien partijen voor een dienstverlening door Groepsactiviteiten Zaanstreek een totaalbedrag zijn overeengekomen, is dit altijd een richtprijs, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk een vaste prijs, waarvan niet kan worden afgeweken, zijn overeengekomen.
 6. Groepsactiviteiten Zaanstreek is gerechtigd om tot 10% van de richtprijs af te wijken.
 7. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, dient Groepsactiviteiten Zaanstreek de klant tijdig te laten weten waarom een hogere prijs gerechtvaardigd is.
 8. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, heeft de klant het recht om het deel van de opdracht te laten vervallen, dat boven de richtprijs vermeerderd met 10% uitkomt.
 9. Groepsactiviteiten Zaanstreek heeft het recht de prijzen jaarlijks aan te passen.
 10. Voorafgaand aan de ingang ervan zal Groepsactiviteiten Zaanstreek prijsaanpassingen meedelen aan de klant.
 11. De consument heeft het recht om de overeenkomst met Groepsactiviteiten Zaanstreek op te zeggen indien hij niet akkoord gaat met de prijsverhoging.


Gevolgen niet tijdig betalen

 1. Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is Groepsactiviteiten Zaanstreek gerechtigd in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.
 2. Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan Groepsactiviteiten Zaanstreek.
 3. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
 4. Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag Groepsactiviteiten Zaanstreek zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
 5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen van Groepsactiviteiten Zaanstreek op de klant onmiddellijk opeisbaar.
 6. Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Groepsactiviteiten Zaanstreek, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan Groepsactiviteiten Zaanstreek te betalen.

Opschortingsrecht

            Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst 
            voortvloeiende verbintenis op te schorten.

Verrekening

                Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn recht om een schuld aan
                Groepsactiviteiten Zaanstreek te verrekenen met een vordering op Groepsactiviteiten Zaanstreek.


Verzekering

 1. De klant verplicht zich de volgende zaken voldoende te verzekeren en verzekerd te houden tegen onder andere brand, ontploffings- en waterschade evenals diefstal:
                                  –  geleverde zaken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de onderliggende
                                    overeenkomst
                                 – zaken van Groepsactiviteiten Zaanstreek die bij de klant aanwezig zijn
                                 – zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd
 2. De klant geeft op eerste verzoek van Groepsactiviteiten Zaanstreek de polis van deze verzekeringen ter inzage.


Garantie

                Wanneer partijen een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze
                voor Groepsactiviteiten Zaanstreek enkel een inspanningsverplichting en dus geen
                resultaatsverplichting.


Uitvoering van de overeenkomst

 1. Groepsactiviteiten Zaanstreek voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit.
 2. Groepsactiviteiten Zaanstreek heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden.
 3. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het eventueel afgesproken voorschot door de klant.
 4. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat Groepsactiviteiten Zaanstreek tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst.
 5. Indien de klant er niet voor heeft gezorgd dat Groepsactiviteiten Zaanstreek tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en/of extra uren voor rekening van de klant.


Informatieverstrekking door de klant

 1. De klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschikbaar aan Groepsactiviteiten Zaanstreek
 2. De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit.
 3. Indien en voor zover de klant dit verzoekt, retourneert Groepsactiviteiten Zaanstreek de betreffende bescheiden.
 4. Stelt de klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door Groepsactiviteiten Zaanstreek redelijkerwijs verlangde informatie, gegevens of bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van de klant.


Vrijwaring

                De klant vrijwaart Groepsactiviteiten Zaanstreek tegen alle aanspraken van derden die verband
                houden met de door Groepsactiviteiten Zaanstreek geleverde producten en/of diensten.

 

Klachten

 1. De klant dient een door Groepsactiviteiten Zaanstreek geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.
 2. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant Groepsactiviteiten Zaanstreek daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 1 maand na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen.
 3. Consumenten dienen Groepsactiviteiten Zaanstreek uiterlijk binnen 2 maanden na constatering van de tekortkomingen hiervan op de hoogte te stellen.
 4. De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat Groepsactiviteiten Zaanstreek in staat is hierop adequaat te reageren.
 5. De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.
 6. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat Groepsactiviteiten Zaanstreek gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.


Ingebrekestelling

 1. De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan Groepsactiviteiten Zaanstreek .  
 2. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling Groepsactiviteiten Zaanstreek ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt.


Hoofdelijke aansprakelijkheid klant

                Als Groepsactiviteiten Zaanstreek een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen
                hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan
                Groepsactiviteiten Zaanstreek verschuldigd zijn.

 

Aansprakelijkheid Groepsactiviteiten Zaanstreek

 1. Groepsactiviteiten Zaanstreek is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.
 2. Indien Groepsactiviteiten Zaanstreek aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.
 3. Groepsactiviteiten Zaanstreek is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.
 4. Indien Groepsactiviteiten Zaanstreek aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 5. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.


Vervaltermijn

                Elk recht van de klant op schadevergoeding van Groepsactiviteiten Zaanstreek vervalt in elk geval 12
                maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt
                niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek.


Recht op ontbinding

 1. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer Groepsactiviteiten Zaanstreek toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt.
 2. Is de nakoming van de verplichtingen door Groepsactiviteiten Zaanstreek niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat Groepsactiviteiten Zaanstreek in verzuim is.
 3. Groepsactiviteiten Zaanstreek heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel indien Groepsactiviteiten Zaanstreek kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen.


Overmacht

 1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van Groepsactiviteiten Zaanstreek in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan Groepsactiviteiten Zaanstreek kan worden toegerekend in een van de wil van Groepsactiviteiten Zaanstreek onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van Groepsactiviteiten Zaanstreek kan worden verlangd.
 2. Tot de in lid 1 genoemde overmachtsituatie worden ook – doch niet uitsluitend – gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits- internet-, computer- en telecomstoringen; computervirussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.
 3. Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor Groepsactiviteiten Zaanstreek 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Groepsactiviteiten Zaanstreek er weer aan kan voldoen.
 4. Vanaf het moment dat een overmachtsituatie ten minste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.
 5. Groepsactiviteiten Zaanstreek is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmachttoestand enig voordeel geniet.

 

Wijziging van de overeenkomst

                Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud
                ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst
                dienovereenkomstig aan.


Wijziging algemene voorwaarden

 1. Groepsactiviteiten Zaanstreek is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
 3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal Groepsactiviteiten Zaanstreek zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.
 4. Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen.


Overgang van rechten

 1. Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van Groepsactiviteiten Zaanstreek .
 2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek.


Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

 1. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.
 2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat Groepsactiviteiten Zaanstreek bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

 

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Groepsactiviteiten Zaanstreek is gevestigd / praktijk houdt / kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Opgesteld op 21 juli 2021